I. Obecné ustanovení 

1.      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Milsym.cz, jehož provozovateli jsou Vladimír Fuchs a Jan Kašpar (IČO 24760889 MILSYM s.r.o.).Při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

1.      Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 
2.      Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. 
3.      Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem, předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem. 
4.      Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. 
5.      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. 
6.    Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem). 

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné 

1.      Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději do jednoho týdne po obdržení ověřené objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky. 
2.      Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem nebo je nutné je zakázkově vyrobit, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné (dopravné) za obě zásilky. 
3.      Případné zásilky do zahraničí jsou řešeny individuálně dle expedičních možností a zákonných podmínek vztahujících se k celnímu řízení a pohybu zboží v rámci EU. 
4.      Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu (přepravní služba, poštovní služby České pošty), druhu zboží apod. Konkrétní přepravné je vždy vyčísleno zákazníkovi v průběhu objednávacího procesu. Další informace vám rádi poskytneme na vyžádání. 
5.      K zásilkám není účtováno balné 
6.      Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak. 

IV. Nedoručené zásilky 

1.      Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 5 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného jako při prvním odeslání. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou) spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku. Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno. 

V. Reklamace 

1.      Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR. 
2.      Z důvodu vady můžete zboží reklamovat pokud:
• zboží je defektivní z výroby
• zboží došlo nekompletní
• došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně) 
3.       
4.      Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
h) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
i) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
j) porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
k) Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečetí apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.
l) prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 
5.      O reklamaci nás, prosím, nejdříve informujte na emailu Milsym@seznam.cz a následně nám zásilku zašlete zpět s kopií faktury za zboží a popisem problému. Zboží bude pak odesláno do Inspekčního centra pro analýzu vámi popsané závady.
Oprávněnost Vaší reklamace bude námi posouzena nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamační zásilky a pokud bude shledána jako oprávněná, zašleme Vám zpět buď zboží nové nebo opravené zdarma včetně poštovného.
Pokud bude reklamace shledána jako neoprávněná, bude vám zboží zasláno zpět na vaše náklady. V takovém případě budete informován o zamítnutí reklamace a budete vyzván k uhrazení nákladu za opětovné poštovné, balné a administraci ve výši 99kč. Po uhrazení 99kč na 2245004359/0800, variabilní symbol = číslo vaší objednávky, vám bude zboží zasláno zpět na vaši adresu.
Pokud nebude zboží převzato nebo zaplaceno 99kč za poštovné a balné do 14dnů, dle § 656 občanského zákoníku, vám bude denně účtován poplatek 0,5% z ceny zboží za úložné a skladné a po půl roce bude zboží odstraněno.
Zboží také můžete zdarma vrátit a vyzvednout si osobně v sídle firmy a to po předchozí domluvě s prodávajícím. 
       
6   Místo uplatnění reklamace. Vaše reklamace zasílejte běžným doporučeným balíkem Českou poštou na adresu:
MILSYM s.r.o. –Vladimír Fuchs
Herrmannova 151
Řevnice 25230
Česká republika 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží 

1.      Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží poštovní poukázkou na jeho adresu, nebo jiným předem dohodnutým způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Kupující však nemůže odstoupit od kupních smluv podle odstavce 7 výše uvedeného zákona, zejména od dodávek zboží zvláště upraveného či sestaveného podle přání spotřebitele. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník. 
2.      Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny 

1.      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 
a) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává 
b) Výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele - V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
c) Kupující prodejci odmítl doložit či dostatečně důvěryhodně nedoložil splnění podmínek daných zákonem, které jej opravňují k zakoupení specifického zboží . 
2.      Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1.      Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
2.      Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 
3.      Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obcho  závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
4.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
Realizace a vzhled stránek Tomáš Seifert © Milsym 2014                                           Milsym je na Facebooku    Youtube kanál    Twitter    Instagram    Google +